Thứ Sáu, ngày 01 tháng 3 năm 2013

Công bố Chứng nhận hợp quy phân bón


1) Căn cứ chứng nhận
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa
Thông tư 36/2010/TT-BNNPTNT - Về việc ban hành Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón
Thông tư số 36/2010/TT-BNNPTNT ban hành ngày 24/06/2010 về việc ban hành quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón
Quyết định số 1276/QĐ-BNN-VP ngày 10/8/2010 - Về việc đính chính Thông tư số 36/2010/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng công báo số 386+387 ngày 11/7/2010


2) Quyết định chỉ định Chứng nhận
Quyết định số 245/QĐ-TT-QLCL về việc Chỉ định VIETCERT chứng nhận chất lượng Phân bón

3) Hướng dẫn Chứng nhận
Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN về việc ban hành "Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy"
Thông tư số 32/2010/TT-BNNPTNT ngày 17/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón (Thay thế Quyết định 106/2008/QĐ-BNN).
Thông tư số 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 - Hướng dẫn về việc hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

4) Tiêu chuẩn liên quan
TCVN 4440-87 - SUPE PHÔT PHÁT ĐƠN Simple superphosphate
TCVN 4296-86 - QUẶNG APATIT Yêu cầu kỹ thuật Apatit ore Technical requirements
TCVN 180-86 - QUẶNG APATIT Phương pháp thử Apatit ore Methods of test
TCVN 2619-1994 - URÊ NÔNG NGHIỆP YÊU CẦU KỸ THUẬT Urea for agriculture Technical requirements
TCVN 4853-89 - PHÂN KHOÁNG Phương pháp xác định thành phần cỡ hạt Mineral fertilizer Method for determination of grainaire analysis
TCVN 4852-89 - PHÂN KHOÁNG Phương pháp xác định độ bền tĩnh của các hạt Mineral fertilizer Method for determination of granules static strength
TCVN 6167:1996 - Phân bón vi sinh vật phân giải hợp chất photpho khó tan Phosphat-solubilíing microbial fertilizer
TCVN 2620-1994 - URÊ NÔNG NGHIỆP PHƯƠNG PHÁP THỬ Urea for agriculture Method of test
TCVN 6169:1996 - Phân bón vi sinh vật - Thuật ngữ Microbial fertilizer - Terms
TCVN 6168:1996 - Phân bón vi sinh vật giải xenluloza Cellulose-degraing microbial fertilizer

5) Các văn bản liên quan
Thông tư 50/TT-BNNPTNT ngày 18/08/2009 Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010 sửa đổi bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009

Quyết định số 129/2008/QĐ-BNN, ngày 31/12/2008 về việc ban hành Quy định khảo nghiệm, công nhận và đặt tên phân bón mới, thay thế Quyết định số 37/2007/QĐ-BNN ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định khảo nghiệm, công nhận và đặt tên phân bón mới

Nghị định số 191/2007/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 của Chính phủ về việc quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón

Nghị định số 11/2005/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2005 Quy định chi tiết về chuyển giao công nghệ(sửa đổi)

Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của của chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón
Nghị định của Chính phủ số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 Quy định về ghi nhãn mác hàng hóa
Thông tư số 09/2007/TT-KHCN ngày 6/4/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ Quy định về ghi nhãn mác hàng hóa
Thông tư 52/2010 – BNNPTNT về Hướng dẫn khảo nghiệm, công nhận và đặt tên phân bón mới